Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na obszar Gminy Tarczyn