Projekt
U C H W A Ł A   NR  …………….
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia ………..


w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Tarczyn z powiatami i innymi gminami Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „eMazowsze”.
 Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2  pkt 12 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

 § 1

1. Wyraża zgodę na współdziałanie Gminy Tarczyn z powiatami i innymi gminami Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „eMazowsze”, a następnie, w razie uzyskania akceptacji tego wniosku, na wdrożenie tego projektu.
2. W wyniku współdziałania Gminy Tarczyn z innymi jednostkami samorządowymi w ramach projektu pod nazwą „eMazowsze” Gmina Tarczyn uzyska wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i dziennika podawczego oraz wdrożony zostanie kwalifikowany podpis elektroniczny.

§ 2


1. Zobowiązania wynikające z uchwały, w kwocie nie przekraczającej ………..(wkład własny) zł, zostaną pokryte z budżetu gminy, z Działu …………….. – jako udział własny Gminy – w latach 2005-2007.
2. Zabezpieczeniem zobowiązania określonego w ust. 1 będzie weksel na kwotę wynikającą z udziału własnego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Autor dokumentu:

Udostępnił:  Rafał Kaniewski (2004-09-23 10:51:28)
Ostatnio zmodyfikował:  Rafał Kaniewski (2004-09-23 10:55:38)3356