☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn
Grafika zawierająca herb Tarczyn

Czwartek 25.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bieżąca konserwacja dróg gminnych w Gminie Tarczyn

Tarczyn, dnia 11.02.2005 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Gmina Tarczyn z siedzibą przy ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn  tel. (0-22) 727-70-74
fax. (0-22) 727-81-91

Ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z   art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 19, poz. 177) na:

BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARCZYN

Zamawiający udziela zamówienia w 3 częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.
Zadanie numer 1: - dostawa, rozłożenie i zagęszczenie pospółki na  drogi gminne;
Zadanie numer 2:   dostawa, rozłożenie i zagęszczenie tłucznia  na drogi gminne;
Zadanie numer 3:   profilowanie i zagęszczenie dróg gminnych; 
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 60 000 Euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarczynie, ul. Rynek 8a, pokój 19, I piętro, w godz. 9.00 – 15.00, lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek Oferenta.
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP: 45233142-6; nazwa: prace dotyczące utrzymania dróg;
Wyjaśnień dotyczących siwz może udzielać:
1. Zofia Olszlegier – w zakresie procedury, tel. (0-22) 715 79 38
2. Grażyna Wiśniewska - Sas  – w zakresie przedmiotu zamówienia ,
tel. (0-22)715 79 46
3. Pytania można przesyłać także na numer faksu (0-22) 827 81 91.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2005 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy:
-  spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
-  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
-  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
-  Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z art. 28 ust.1 Prawa zamówień publicznych - składania 
   oświadczeń, pism, wniosków, oferty oraz innych dokumentów i informacji drogą elektroniczną.
-  z postępowania wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 
   24 ust. 1 pkt. 1 – 9 Prawa zamówień publicznych
Termin zawiązania  ofertą  - 30 dni
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty                                                   - 100  %
Oferty należy złożyć do dnia 1 marca  2005 roku do godziny 10. 00 w pokoju 11 w Urzędzie Miasta w Tarczynie , przy ulicy Rynek 8a.
Otwarcie złożonych ofert  nastąpi dnia  1 marca 2005 r.  o godz. 10.30  w Urzędzie  Miasta  w Tarczynie, pokój nr 15, I p..

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Małgorzata Matulka
(2005-02-11 15:03:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Matulka
(2005-02-11 15:04:39)

 
 
liczba odwiedzin: 7437234

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X