☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn
Grafika zawierająca herb Tarczyn

Czwartek 25.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rembertów, Jeziorzany, Gmina Tarczyn, etap II, część II


Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 22 z dnia 2005.02.02
POZYCJA 4871
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Tarczyn: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rembertów, Jeziorzany, gmina Tarczyn, etap II część II
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Tarczyn, do kontaktów: Marek Lewtak, Zofia Olszlegier, ul. Rynek 8A, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7277074, fax 022 727 81 91, e-mail: tarczyn@tarczyn.pl, www.tarczyn.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rembertów, Jeziorzany, gmina Tarczyn, etap II część II.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości 5990,00 metrów wraz z przyłaczami (3 998,00 metrów).
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: miejscowość Rembertów, Jeziorzany gm. Tarczyn.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.21.50.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: 5 990,00 metrów sieci wodociągowej z przyłączami (3 998,00 metrów).
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.09.2005;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 25 000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 18.03.2005.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.03.2005 godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.03.2005, godzina 10:30, Urząd Miejski w Tarczynie ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn pok. nr 15, I p..
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Uwaga W dniu 3 sierpnia 2004 roku złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, Departament Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych standardowy wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Gmina tarczyn czeka na rozpatrzenie wniosku.
2) Data wysłania ogłoszenia: 24.01.2005.
xxmTarczyn
xxzGmina Tarczyn
xxwmazowieckie
xxrB
xxpbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rembertów, Jeziorzany, gmina Tarczyn, etap II część II

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Małgorzata Matulka
(2005-02-02 12:39:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Matulka
(2005-02-02 12:41:59)

 
 
liczba odwiedzin: 7437250

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X