☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn
Grafika zawierająca herb Tarczyn

Czwartek 25.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oszacowanie wzrostu wartości nieruchomości w wynku zmiany przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Tarczyn

Tarczyn, dnia 31 stycznia 2005 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gmina Tarczyn  z siedzibą przy ul. Rynek 8a ,  05-555 Tarczyn  tel.: (022) 715 79 00,
faks: (022) 727 81 91,
ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z   art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) na:

OSZACOWANIE WZROSTU WARTOŚCI  NIERUCHOMOŚCI  W WYNIKU ZMIANY PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZETRZENNEGO GMINY TARCZYN ORAZ MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TARCZYNA

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 60 000 euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miejskiegow Tarczynie, ul. Rynek 8a, pokój numer 1, w godz. 9.00 – 15.00 lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek Oferenta.
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp:
Kod: 74231900-6, Nazwa: Usługi biegłych.
 Wyjaśnień dotyczących siwz może udzielać:
1. Małgorzata Matulka – w zakresie procedury, tel.: (022) 715 79 00,
2. Elżbieta Lubańska    –  w zakresie przedmiotu zamówienia, tel.: (022) 715 79 38.
Pytania można przesyłać także na numer faksu: (022) 727 81 91.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 
a) dla 14 nieruchomości – 8 tygodni od dnia podpisania umowy;
b) dla nie więcej niż 30 nieruchomości – 2 tygodnie od dnia przeprowadzenia oględzin nieruchomości,
Zamawiający będzie mógł zgłaszać konieczność oszacowania wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w pkt. b, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wcześniejszego wyczerpania ilości nieruchomości (tj. sporządzenia operatów dla 44 nieruchomości).
Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. są wpisani do Centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych lub będą przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia posługiwali się osobami wpisanymi do Centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych,
- dokonali w ciągu ostatnich trzech lat wyceny co najmniej 3 nieruchomości,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
-  Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z art. 28 ust.1 Prawa zamówień publicznych - składania 
oświadczeń, pism, wniosków, oferty oraz innych dokumentów i informacji drogą elektroniczną.
-  z postępowania wyklucza się oferentów, którzy nie spełniają warunków określonych w art.  24 ust. 1 pkt. 1 – 9 Prawa zamówień publicznych.
Termin związania  ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. licząc od dnia następnego po terminie składania ofert.
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena brutto wykonania 1 operatu  -    100 %

Oferty należy złożyć do dnia 17 lutego  2005 r. do godziny 10. 00 w Sekretariacie, pok. nr 8,    I p. w Urzędzie Miejskim w Tarczynie, ul. Rynek 8a.
Otwarcie złożonych ofert  nastąpi dnia 17 lutego  2005 r. o godz. 10.15 w pokoju nr 9, I p.  w  Urzędzie  Miejskim  w Tarczynie, ul. Rynek 8a.

Wytworzył:
Udostępnił:
Małgorzata Matulka
(2005-01-31 14:53:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Matulka
(2005-01-31 15:17:00)

 
 
liczba odwiedzin: 7437239

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X