☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn
Grafika zawierająca herb Tarczyn

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

1. Załączniki

Załącznik 1 -Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

2. Sprawy prowadzi

Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Tarczynie , ul. Juliana Stępkowskiego 17 , pok.113

3. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zawierający:

- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,

- określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć ustalenia numeru

dla budynku:

a. istniejącego – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej,

ewidencyjnej, mapy z projektem podziału, topograficznej lub kopii mapy

zagospodarowania działki lub terenu,

b. będącego w trakcie budowy – zaznaczonego na dołączonej do wniosku kopii

mapy zagospodarowania działki lub terenu,

c. prognozowanego do wybudowania – zaznaczonego na dołączonej do wniosku

kopii mapy zagospodarowania działki lub terenu,

- informację o podłożeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych

zawartych w ewidencji gruntów i budynków (wskazanie na jednostkę ewidencyjną,

obręb, numer działki ewidencyjnej),

- określenie usytuowania budynku (budynek nadziemny lub podziemny).

Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

4. Forma załatwienia

Pisemne zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego  budynku.

 

5. Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku

 

6. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

7.Opłaty

Opłata skarbowa:

  1. od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,
  2. od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,
  3. od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać   (np. na poczcie, przelewem bankowym)

na konto  Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej O/ Tarczyn  .

Rachunek 12 9291 0001 0101 5887 2000 0010

lub bez  ponoszenia dodatkowych opłat w oddziale Banku w Tarczynie – ul.Komornicka 5

lub w Punkcie Obsługi Bankowej w Tarczynie,  ul. Juliana Stępkowskiego 17

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy  załączyć do wniosku.

 

8. Podstawa prawna

1. Art. 47 a ust. 5 w związku z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287

ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.

z 2012 r., 1282 ze zm.)

 

9. Informacje dodatkowe dla klienta

1. O ustalenie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca

nieruchomością.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione

w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają

obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki

z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

o ustaleniu tego numeru.

3. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się

również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów

albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

4. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić

obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości

lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

5. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,

tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

6. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego,

pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie .

7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych

na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej

do tej granicy ustalają w drodze porozumienia właściwi miejscowo wójtowie

(burmistrzowie, prezydenci miast). W przypadku braku porozumienia numery

porządkowe ustala w drodze zarządzenia wojewoda.

8. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego został ustalony w załączniku nr 1

do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Borkowska
(2015-01-08 09:37:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymon Woźniak
(2018-08-23 13:43:24)

 
 
liczba odwiedzin: 7310455

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X